Coven Ardanos

Opleiding in het Priesterschap van de Wicca

De visie van Ardanos

Wij werken vanuit de volgende basisovertuigingen:

- We werken vanuit liefde voor, en verwantschap met de Natuur. We voelen eerbied voor haar Levenskracht en haar steeds vernieuwende cyclus van leven en dood.

- We werken vanuit het heksencredo: 'Doe wat gij wilt, zolang het niemand schaadt'. Een ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen handelen en de ontwikkeling van zijn of haar eigenheid, in harmonie met de omringende wereld.

- We werken met het concept van de Godin en de God als uitdrukking van de Goddelijke energie of kracht. We zijn betrokken in hun kosmische dans, het vrouwelijke en het mannelijke, waarbij beide polen als gelijkwaardig aan elkaar worden ervaren; het principe van polariteit. Zij stoten elkaar af en trekken elkaar aan in een eeuwigdurende beweging die steeds zoekt naar evenwicht.

De Goddelijke kracht

We ervaren het Goddelijke op verschillende manieren die naadloos in elkaar overlopen, en waarbij geen enkele ervaring onderdoet voor de andere. De kracht van aanvullende polaire krachten zoals boven uiteengezet speelt hierin altijd een rol.

- We werken met polytheïsme, de ervaring van het Goddelijke in de gezichten van verschillende Godinnen en Goden en tegelijkertijd ervaren het we het gegeven van 'Alles is Eén'.

- We werken met pantheïsme, de ervaring van het Goddelijke als immanente aanwezigheid in de Natuur. In het verlengde daarvan werken we ook met animisme, de beleving dat alles, ook zogenaamde levenloze objecten zoals stenen of water, bezield zijn met bewustzijn en Levenskracht.

- We zien de Schepping als een theophanie, als de manifestatie van de Goddelijke kracht die in een steeds veranderende dynamiek creëert en evolueert.

Visie op de mens

We zien de mens als een wezen die op reis is, leven na leven, zoekend, lerend en vooral ervarend. Het materiële bestaan trotserend, om de weerstanden te gebruiken als stapstenen op het pad van ontwikkeling. Hij is op weg naar een volledig heelworden in alle mogelijke denkbare aspecten van zijn leven. Dat 'volledig heelworden' is in feite niet te definiëren omdat het ons denkvermogen te boven gaat en het voor ieder mens iets anders zal betekenen. Iedereen heeft zijn eigen bestemming om te vervolmaken. We benadrukken dus de uniciteit van mensen en diens talenten en krachten. Het leven is een speurtocht naar jezelf. En alles om je heen is een reflectie van je innerlijk. Wicca stimuleert je om je eigenheid te ontwikkelen, en je te 'ontplooien in het aanschijn van Goden en mensen'.

Dat wat ons als mensen helpt in ons leerproces zijn alle ervaringen die we doormaken in het aardse leven. Ervaringen van geboren worden, opgroeien, van liefde en verlies, emoties, hechten en onthechten, ziekte en gezondheid, macht en onmacht, kinderen krijgen, ouder worden en uiteindelijk sterven. Het is de kunst en kunde om te leren tijdens ons leven ons Hart te volgen in alles wat we doen. Om te leren wat we echt voelen en dat geluk iets is wat we in onszelf kunnen vinden, misschien zelfs ontwikkelen, en dat we niet afhankelijk zijn van dingen buiten onszelf, tenzij we ons daar afhankelijk van maken. We mogen onze reis in ons eigen tempo maken, en mogen over onze ontwikkeling meerdere levens doen. Juist al die ervaringen van verschillende culturen, religies en tijden dragen bij aan de schat aan ervaringen die we meedragen. Aan het eind van een leven leggen we ons lichaam en de Persoonlijkheid af, maar onze Ziel, onze essentiële kern, gaat door en kan zo nodig voor een volgend leven kiezen.

De mens is op zoek naar liefde en veiligheid en we mogen leren dat het ervaren van liefde niet persé zit in het vasthouden, maar juist in het loslaten. De mens is een eigen Meester, daarmee wordt bedoeld dat een ieder de antwoorden voor zijn of haar eigen vragen al in zich heeft. Het is de kunst en kunde te leren 'luisteren'. Luisteren naar alles wat er gebeurt en de betekenissen daarvan begrijpen en doorgronden. Hoe we daar mee omgaan kan als een sleutel worden gebruikt. Wat zegt dat over onszelf? Wat vertellen onze keuzes ons? Gaan we de confrontatie uit de weg, of juist niet?

De belangrijkste toegang tot kennis is bewustwording. Wanneer dingen bewust worden krijgen ze vorm en worden processen concreet gemaakt. De 'wegwijzers' worden op de weg geplaatst. Alle situaties creëren we zelf en hebben een ongelofelijke kracht in zich wanneer we realiseren dat we machtig genoeg zijn om ervan te leren en belemmerende patronen te doorbreken en dingen wezenlijk in ons leven te begrijpen en te veranderen. Alle leermomenten die we zelf creëren komen vanuit onze diepste intentie te willen groeien in wijsheid en kennis. Alles is met elkaar verweven en heeft invloed op elkaar. Alleen door naar jezelf te kijken kun je waarlijk bewustworden!

De kern van de religieuze tradities

Coven Ardanos staat vrijheid van religie voor. Alle religies dragen een waarheid in zich en zijn gelijkwaardig. Het Goddelijke kan gepersonifieerd worden al naar gelang de behoeften van de volgeling. Goddelijkheid is zowel immanent (in alles aanwezig) als transcendent (het aardse ontstijgend). Alle religies hebben een belangrijke spirituele kern, en hebben waarde voor de zoeker naar bewustwording. Iedereen is vrij in het kiezen van zijn of haar eigen spirituele pad. Wil een religie echter waarlijk spiritueel zijn, moeten de overtuigingen resoneren met de persoonlijke behoeften en verlangens van de volgeling.

Coven Ardanos keurt geweld en onderdrukking af in het algemeen en zeker in naam van religie. We hebben de belangrijkste heksenwet hoog in het vaandel staan:

'Eight words the Wiccan Rede fulfill,

an it harm none, do what you will.'

Nederlandse vertaling:

'Nog acht woorden, neem die niet mild,

Schaadt het niet, doe dan wat je wilt.'